SUPPORTAVTALE/ BACKUPAVTALE
 
mellom bruker av butikkdata
(heretter kalt kunden)
og VSP Handel AS
(heretter kalt leverandøren)

1. OMFANG.
Det selskap som har eiendomsretten eller representerer eierne av programmene som denne avtalen omfatter er heretter kalt Produsenten.
Denne avtalen omfatter, til enhver tid, alle programmene / modulene til Produsenten. Dette inkluderer kassasystem med tilhørende applikasjoner, heretter kalt program, som er levert av VSP og installert hos kunden.
Avtalen dekker ikke feil som ligger utenfor programmene. 

2. KUNDENS RETT TIL SERVICE – HVA AVTALEN DEKKER.
SUPPORT MELLOM 08:00 OG 16:00 HVERDAGER: 

2.1 Kunden gis rett til FRI telefonhjelp innenfor normal arbeidstid, angående spørsmål som er direkte tilknyttet bruken av programmene.
Dette gjelder dog ikke ren opplæring. Inntil 2 timer opplæring blir etter avtale gitt ved leveranse, og resterende opplæring forplikter kunde å tilegne seg ved å lese aktuelle manualer.
Spørsmål/arbeide som ikke er dekket av avtalen faktureres pr påbegynt time.
Saker meldes via vår supporttelefon 4747 2727 tastevalg 2 eller ved mail til support@vsphandel.no.
Normal arbeidstid er alle virkedager fra kl. 0800-1600. De uten supportavtale blir belastet med kr. 1590 pr påbegynt time pr. henvendelse. Utrykking og feilretting på lokasjon blir fakturert etter medgått tid/materiell/transport.

VAKTTELEFON:

2.2 Kunden gis rett til FRI telefonhjelp ved driftskritisk stans på ettermiddager og i helg. Eksakte åpningstider for vakttelefonen finnes på kundens siste faktura.
De uten supportavtale blir belastet med kr. 1990 pr påbegynt time pr. henvendelse. Utrykking skjer kun innenfor ordinær arbeidstid. Utrykking og feilretting på lokasjon blir fakturert etter medgått tid/materiell/transport.
Dersom kunden har spørsmål til vakttelefonen som ikke gjelder driftskritisk stans, blir kunden fakturert pr. påbegynt time pr. henvendelse.

BACKUP:

2.3 Backup av kundens database blir lastet opp på skyserver til leverandøren hver dag etter endt Z-rapport. Denne backupen inneholder alle salgstall og oppsett på kassen. Dette betyr at dersom kassen blir stjålet eller ødelagt, så kan leverandøren raskt lage en ny identisk kasse med alle salgsdata intakt. Prisen på online backup er 100 kroner pr. mnd.
WEBBUTIKK/INTEGRASJON:

2.4 Dersom kunde har nettbutikk integrert med kassasystemet, tilkommer en ekstraavgift på kr. 295 pr mnd. Arbeid med oppsett, feilrettinger etter kundefeil eller hvordan kunde skal bruke nettbutikken og dens funksjoner blir fakturert etter medgått tid.

3. VILKÅR:

3.1 Avgiften (prisen) for denne avtalen er til enhver tid, i henhold til leverandørens prisliste. Alle priser er oppgitt eks. mva.

3.2 Timeprisene for konsulentbistand og henvendelser utenfor normal arbeidstid er, til enhver tid, i henhold til leverandørens prisliste.

3.4 Avtalen dekker ikke bistand via modem, datadiagnose/datarettinger, tilpasninger, opplæring, installasjon, feil forårsaket av endringer i nettverk og program, feil pga. svak eller fraværende internettilgang, hjelp til oppgraderinger og annet konsulentarbeide eller hardware som ikke er levert av VSP As.

3.5 Avtalen dekker ikke feil i programvare levert av VSP AS som er forårsaket av endringer i nettverk, eksterne programendringer, hardwareendringer

3.6 Avtalen dekker ikke følgende arbeide:
o Arbeid med å lete etter feil forårsaket av feilaktig bruk.
o Feilsøking på utstyr som ikke er levert av leverandøren.
o Endring av moms på varer etter solgte 50.000.
o Programmering/installasjon nye funksjoner/tjenester.
o Hjelp til sending av salgskopier/oppgjør/journaler/rapporter
o Feilsøking i utførte transaksjoner
o Feilrettinger pga. windowsoppdateringer

3.7 Betalingsvilkårene er ihht. leverandørens, til enhver tid, gjeldende betingelser.

4. KUNDENS FORPLIKTELSER.

4.1 Kunden plikter å følge retningslinjene som er beskrevet i dokumentasjon eller annet tilsendt materiale.

4.2 Endring i programkoden eller dokumentasjon må ikke utføres av kunden. I motsatt fall vil leverandørens forpliktelser i henhold til denne avtalen opphøre.

4.3 Kunden plikter å sette seg inn i det enkelte programs særskilte brukerbetingelser.

4.4 Kunde plikter til enhver tid å opplyse leverandøren om kontakt og firmainformasjon da dette gir grunnlag for oppfølging.

4.5 Kunden plikter selv å kontakte tredjeparts leverandører ved innhenting av informasjon ved endringer og feilretting ikke forårsaket av programvare levert av VSP AS. Tredjeparts leverandører skal kontakte kunden og ikke VSP AS. VSP AS kontakter selv leverandører av kunde ved behov.

4.6 Kunden plikter å utpeke en kontaktperson som skal ha tilstrekkelig kunnskaper om tjenesten og bruken av denne. Denne personen skal være godt kjent med bruk av datamaskiner og digitale verktøy.

5. GJENSIDIG RESPEKT FOR HVERANDRES FORRETNINGER.

Hver av partene vil, under alle omstendigheter, unngå å påføre den andre part uheldige skader, så som negativ omtale i media, mv. Dette gjelder også det nærmeste året etter opphør av denne avtalen. Kunden plikter å sørge for at ikke konkurrenter til leverandøren får skjermbilder, menyer, rapporter og basisklienter som er mottatt fra leverandøren.

6. ANSVAR FOR SKADE.
Leverandøren tar ikke ansvar for tap kunden eller tredje part er blitt påført som en følge av feil i programmene, dokumentasjon, tilsendt materiale, muntlig informasjon eller feilaktig bruk av programmene og/eller tilleggene.

7. AVTALENS GYLDIGHET.
Avtalen anses akseptert når tjenesten tas i bruk. Avtalen har en varighet på 12 mnd og forlenges automatisk årlig med nye 12 mnd.
Oppsigelsestiden er 3 måndeder før avtalens utløp.